SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Stadgar

 

Huddinge Gymnastikförening (nedan kallat HGF)  

Med hemort i Huddinge kommun.

Bildad den 28 april 1965

Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 26 oktober 2021

 

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

 

Därför vill vi utforma vår idrott så att

 • De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
 • Den inom sin verksamhet motverkar våld och rasism.
 • All barn-och ungdomsverksamhet bedrivs i en drog- och alkoholfri miljö.
 • Den verkar för integration och jämställdhet
 • Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1§  Ändamål

HGF:s mål är att erbjuda gymnastik i Huddinge, att vara en förening där huvudparten av medlemmarna bor i kommunen.

 

2§ Sammansättning

HGF består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3§ Beslutande organ

HGF:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmötet och styrelsen.

 

4§ Firmateckning

HGF:s firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

5§ Verksamhets- och räkenskapsår

HGF:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni. Räkenskaperna skall tillställas revisorerna senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

 

6§ Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

7§ Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

8§ Upplösning av föreningen

För upplösning av HGF krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut av upplösning av HGF skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m m. skall arkiveras t. ex i folkrörelsearkiv.

 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Riksidrottsförbundet, Svenska Gymnastikförbundet samt Gymnastikförbundet Öst.

 

9§ Tillhörighet

HGF är medlem i följande specialidrottsförbund:

 

Svenska Gymnastikförbundet

Gymnastikförbundet Öst

Och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF)

HGF är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattat av överordnat idrottsorgan.  

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10§ Medlemskap

Medlem i HGF är var och en som deltar regelbundet i en eller flera av föreningens aktiviteter och som erlägger för varje aktivitet fastställd avgift. Medlem är vidare var och en, som utan att delta i gymnastikaktiviteter, önskar tillhöra föreningen och erlägger den av årsmötet fastställda medlemsavgiften för passiva/stödjande medlemmar. Undantagna från att erlägga medlemsavgift är samtliga ledamöter, ledare, tränare, instruktörer och assistenter samt hedersmedlemmar, om de inte samtidigt är aktiva gymnaster. Barn till ledare betalar medlemsavgift.

 

Genom beslut av styrelsen kan medlem väljas till hedersledamot. Detta är en ärobetygelse efter långvarig och väsentlig insats för föreningen.

 

11§ Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta till kansliet och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

Medlem utträder automatiskt ur HGF om deltagaravgift eller medlemsavgift inte erlagts inom en månad efter det att krav och påminnelse på avgift ställts.

 

12§ Uteslutning

Medlem som bryter mot HGF:s stadgar, motarbetar föreningens ändamål eller uppenbarligen skadar föreningens intressen, kan uteslutas av styrelsen.

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning fattas av föreningens styrelse. Medlem som uteslutits eller varnats har rätt att söka ändring av beslutet genom besvärsskrivelse, som ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor efter delgivning av beslutet.

 

13§ Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 10§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av HGF senast en månad efter det att HGF ställt krav. Samtliga ledamöter, ledare/tränare samt hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift, om de inte samtidigt är aktiva som gymnaster.

 

14§ Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om detta så är bestämt, sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisning arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

15§ Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är HGF:s högsta beslutande organ, hålls före utgången av oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse skall kungöras senast tre veckor innan årsmötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av HGF med annan förening skall det anges i kallelsen.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande bör finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga

 

16§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

17§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.

 

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemsavgift har betalats senast två månader före årsmötet.

 

18§ Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

19§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Med undantag för de i 7§ och 8§ första stycket nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som beträds av ordföranden vid mötet. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av HGF. Arbetstagare inom HGF får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i HGF.  

   

21§ Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet

  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

  3. Val av protokolljusterare och rösträknare

  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

  5. Fastställande av föredragningslista

  6. a) Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser.

      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

  7. Revisorernas berättelse

  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

  9. Fastställande av medlemsavgift

 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter resp. sektionsledamöter och sektionssuppleanter, som skall väljas av årsmötet.

12. Val av

      a) Ordförande för en tid av ett år 

      b) Styrelseledamöter för en tid av två år

      c) Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år

      d) Sektionsordförande för en tid av ett år

      e) Sektionsledamöter för en tid av två år

      f) Sektionssuppleanter för en tid av ett år

      g) En professionell revisor alternativt två lekmannarevisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta

      h) Valberedning, bestående av en sammankallande och minst två övriga ledamöter. 

13. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för HGF eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet

 

22§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av HGF:s röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader. Kallelse med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

REVISORER

 

23§ Revision

Det åligger revisorerna att granska styrelsens samt sektionernas förvaltning och räkenskaper  för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

 

24§ Sammansättning

HGF:s styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör och ytterligare ledamöter som beslutats av årsmötet samt eventuella suppleanter för dessa. Därutöver skall ordförande från varje sektionskommitté ingå som ledamot. Personlig ersättare för dessa (suppleanter) utses av respektive kommitté och anmäls på årsmötet.

Ordföranden väljs av årsmötet på ett år, övriga ledamöter på två år med växelvis avgång.

 

Suppleanter väljs på ett år. Sektionsordförandena väljs på ett år och övriga ledamöter i sektionerna väljs på två år. Suppleanter väljs på ett år.

 

Suppleanterna har samma rösträtt som övriga ledamöter när de ersätter ordinarie ledamot.

 

Avgår styrelseledamot under löpande verksamhetsår inträder suppleant som ordinarie ledamot. Om, vid påföljande årsmöte, ett år återstår av mandattiden, företas fyllnadsval för ett år.

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

 

Härutöver får styrelsen möjlighet utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.

 

25§ Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall – inom ramen för vederbörande SF:s och dess stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger

-   Styrelsen särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas; verkställa av årsmötet fattade beslut; planera, leda och fördela arbetet inom föreningen; ansvara för och förvalta föreningens medel; tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23§ samt förbereda årsmöte.

 

-   Ordföranden är HGF:s officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. I ordförandens frånvaro inträder vice ordföranden i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt.

 

-   Ordförande ansvarar för förberedelse av styrelsens sammanträden och föreningens möten; föra protokoll över styrelsens sammanträden; se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt att ansvara för att föreningens historia dokumenteras; se till att fattade beslut har verkställts; om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar samt årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

-   Kassören ansvarar för att medlemsförteckning förs och att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen; se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl; svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper: årligen upprätta balans- samt resultaträkningar; utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning; se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid: i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet; föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs samt att se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens lokaler, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

Föreningskonsulenten skall normalt närvara vid styrelsemöte.

 

26§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För beslutsmässighet måste ordföranden eller vice ordföranden vara närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får ej ske genom ombud.

 

Vid varje sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

Styrelsemöte skall hållas då så är påkallat. Dock minst sex gånger per verksamhetsår.

 

SEKTIONER (s.k. kommittéer)

Idag används beskrivningen kommitté istället för sektion.

 

27§ Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av HGF:s årsmöte.

För varje sektion utses vid HGF:s årsmöte en sektionsordförande som också sitter som ledamot i huvudstyrelsen och erforderligt antal ledamöter för att leda sektionens verksamhet i en sektionsstyrelse (så kallad kommitté). Sektionerna skall övervaka medlemmarnas träning och ledarnas verksamhet, arrangera klubbmästerskap och andra tävlingar inom HGF, arrangera tävlingar som styrelsen godkänner samt representera HGF utåt inom den specialsektor som sektionen företrädet.

 

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Förslaget föreläggs styrelsen före verksamhetsårets början.

 

Styrelsen har rätt att göra de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till HGF:s skyldigheter i olika hänseenden, HGF:s ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 

 
Våra Sponsorer